ಉನ್ನತಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ

ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಫಂಡಿಂಗ್*
₹ 35 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೂ. 30 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಲೋನ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 90%* ವರೆಗೆ

ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ:

ಲೋನ್ ಮೊತ್ತ ಗರಿಷ್ಠ ಫಂಡಿಂಗ್*
₹ 35 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ
  • ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 75%
  • ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಆಸ್ತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ 80%

* PNB ವಸತಿಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಆಸ್ತಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ

  • ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು PNB ವಸತಿ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಆದಾಯ, ವಯಸ್ಸು, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಲೋನ್ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಸಾಲಗಾರರು / ಸಹ-ಸಾಲಗಾರರ ಆದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೋಡಿಸಬಹುದು.

ಉನ್ನತಿ ಹೋಮ್ ಲೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 3 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಲೋನ್ - ಈಗಲೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ